9.19.2553

องค์ประกอบของการโฆษณา

วงจรของการโฆษณาโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นได้ ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. ผู้โฆษณา (Advertiser) ได้แก่ เจ้าของสินค้า เจ้าของกิจการบริการ เจ้าของตราสินค้า หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระหรือมูลนิธิต่างๆ คือ ผู้ประสงค์จะทำการโฆษณา โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการโฆษณาทั้งหมด

2. บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทซึ่งได้รับการว่าจ้างจากผู้โฆษณา ให้ทำการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานโฆษณาต่างๆ รวมถึงจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณา

3. สื่อโฆษณา (Medias) คือ สื่อกลางหรือช่องทางการสื่อสารที่โฆษณาอาศัยเพื่อส่งผ่านไปยังผู้บริโภค เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ ป้าย ฯลฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเจ้าของสื่อในรูปแบบต่างๆ

4. ผู้บริโภค (Consumer) คือ ผู้ซื้อสินค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามความต้องการและพึงพอใจของตน โดยอาศัยการรับรู้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากโฆษณาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ